× Invalid date chosen. Displaying data for the latest date instead.

 

Symbol Grade Close % Change Volume Vol Surge
AKBTY 1.3200 -8.97 77,900 5.40
ONVC 1.4290 -22.76 8,129 5.05
BABYF 1.1700 -11.36 757,100 2.62
GPDNF 65.3600 -1.04 3,500 1.77
ELYGF 1.1300 -1.74 961,300 1.75
KKPNY 2.6600 -1.48 338,011 1.61
THKLY 11.2220 -6.48 20,300 1.52
UMICY 11.1200 -1.29 65,300 1.13
GTBAF 11.9700 -6.78 62,700 1.13
BTCY 1.2700 -3.05 53,300 0.98
AGRPY 8.6300 -9.06 1,700 0.95
KHOLY 9.9200 -9.41 35,824 0.90
MTLQU 1.3800 -4.83 3,284 0.90
UNICY 8.5200 -4.05 138,200 0.88
GIGNY 25.6700 -2.10 1,300 0.87
STBFY 17.7000 -7.52 16,600 0.75
FSNUY 11.7100 -1.84 10,000 0.71
COGNY 1.3200 -5.71 74,000 0.63
KKPNF 2.5250 -3.63 14,395 0.60
FFXDF 7.6500 -3.53 13,600 0.59
HEINY 45.5600 -1.81 31,900 0.53
MHVYF 22.3800 -2.81 750 0.48
DNPLY 10.5800 -4.34 16,700 0.43
AVBH 14.0100 0.07 2,400 0.31
MCHOY 5.9100 -1.01 2,853 0.28
SLLDY 6.6200 -1.41 24,100 0.24
SNGNF 1.7400 -1.69 26,300 0.20
DGEAF 33.5800 -3.95 2,600 0.13
BGAOY 3.9000 -3.47 400 0.11
ATEYY 51.3701 -3.55 400 0.09
RMGOF 5.1600 -10.26 200 0.05
TISCY 8.1740 -4.47 300 0.03
Back to All Scans...