× Invalid date chosen. Displaying data for the latest date instead.

 

Symbol Grade Close % Change Volume Vol Surge
TBLMY 11.4000 -5.71 28,300 18.16
SMTOY 12.9100 -3.80 15,800 10.37
WTCHF 12.2700 -12.92 13,600 10.15
NSANF 4.5050 -2.28 120,000 6.85
MTYFF 39.0914 -4.52 21,400 5.34
ABAHF 3.4345 -8.41 24,000 4.89
NPSCY 12.1450 -3.53 5,000 4.89
OPHLY 7.4300 -2.69 16,000 4.49
TSIHF 4.3500 -7.05 5,200 4.40
TOSYY 14.6400 -3.05 26,600 3.93
TOSBF 29.1800 -5.01 8,900 3.88
OTSKY 19.9300 -2.45 166,900 3.13
PMCUF 14.7950 -4.98 6,100 3.09
TKAMY 10.5325 -2.88 67,200 2.63
COGNY 2.4600 -5.38 213,400 2.54
SOMMY 19.7350 -1.86 28,000 2.33
SMNNY 13.7950 -1.25 21,700 2.22
NBGIF 2.9500 -2.16 50,200 2.15
AKBTY 2.4300 -6.54 37,100 2.13
KMTUF 20.7778 -3.85 18,600 2.11
CJPRY 18.4100 -3.56 73,900 2.09
BBSEY 7.5999 -6.41 130,800 1.91
EJPRY 13.3200 -2.99 158,200 1.84
DIFTY 27.7175 0.32 37,500 1.66
FCNE 1.8800 0.53 4,100 1.48
BZLFF 24.7917 -3.72 5,800 1.46
CRTPF 2.8300 -4.39 21,700 1.40
WJRYY 77.7400 -4.73 2,200 1.39
NSANY 9.0550 -1.47 229,500 1.36
KUBTY 71.9150 0.36 18,300 1.35
TAIPY 16.2700 -1.51 19,900 1.35
KPCPY 16.8300 -4.92 107,500 1.30
MTZPY 17.7000 -1.72 19,400 1.29
BDVSY 26.3700 -6.98 8,100 1.26
DELRF 1.2700 -9.93 6,500 1.24
CTMLF 10.3500 -11.91 7,800 1.18
SSREY 27.2500 -7.63 68,700 1.18
PGTK 2.5000 -11.66 4,300 1.16
SVNDY 17.6700 -8.92 67,900 1.12
DNPLY 13.1100 -0.42 31,400 1.07
DSEEY 4.7800 -1.44 9,000 1.07
JAPAF 20.1700 -0.30 3,800 1.01
SSMXY 33.2125 -0.92 16,200 0.99
DIIBF 3.2945 -3.10 9,400 0.96
IMBBY 22.2700 -7.23 322,200 0.92
NSRPF 2.1400 -2.35 112,500 0.92
SGAPY 22.3000 -1.69 36,000 0.91
SKHHY 20.6600 -2.32 22,000 0.90
KNBWY 20.2350 -1.58 13,100 0.89
JAPSY 13.3000 -1.44 218,900 0.86
ASMVY 37.4800 -2.85 5,600 0.85
AGESY 52.8450 -2.46 2,200 0.78
EKTAY 11.1500 -6.03 4,600 0.77
NDEKY 26.8000 -2.01 4,500 0.73
SNPHY 17.3800 -1.22 6,500 0.73
ERMAY 3.6500 -7.59 1,100 0.72
TSSI 1.2900 -5.84 18,900 0.72
CMTDF 35.4900 -4.08 1,700 0.71
DWAHY 29.3800 -0.31 19,700 0.71
SKHSY 20.7000 -2.52 22,100 0.71
MAURY 42.4600 -2.37 4,200 0.70
PSWW 1.0000 0.00 1,600 0.68
TGLVY 5.0475 -1.03 5,300 0.66
NTTYY 24.8500 -1.43 81,700 0.65
BURBY 25.3000 -4.49 25,600 0.64
SOMLY 21.4800 -0.42 10,200 0.64
AHKSF 9.0150 -0.93 6,200 0.57
JAPAY 10.0775 -0.47 47,600 0.57
CYBQF 4.5200 -7.38 600 0.56
AKZOY 30.8500 -1.19 24,000 0.55
LWCL 31.5100 -1.22 1,200 0.54
SMMYY 6.7350 -1.68 4,000 0.54
DNTUY 30.0950 -2.92 11,300 0.54
APNHY 6.8300 -8.93 700 0.48
SPASF 3.2050 -0.16 5,800 0.46
YAHOY 7.5100 -3.03 16,100 0.45
AEXAY 16.2050 -4.06 7,500 0.44
YASKY 66.9400 -2.11 4,400 0.43
AIPUY 20.9500 -6.05 2,700 0.42
LTGHY 6.5785 -1.96 10,500 0.42
TYEKF 10.6000 -0.47 7,800 0.41
PFHO 1.1300 0.89 800 0.40
PKCOY 23.2000 -2.15 600 0.37
SRGHY 7.2200 -3.93 10,000 0.36
FBASF 1.5400 -6.67 18,600 0.34
SZKMY 172.4000 -3.78 2,800 0.34
QNBC 36.4000 -0.55 600 0.33
CRHCF 37.1500 -4.40 1,000 0.32
BICEF 63.0000 -6.11 400 0.27
DSCSY 44.2900 -2.84 500 0.27
ALNPY 5.8500 -2.50 300 0.24
KAJMY 11.4000 -2.81 900 0.22
KNYJF 58.9025 0.34 500 0.22
TKGBY 1.7700 -2.75 23,100 0.18
ALSMY 5.0400 -1.83 54,200 0.17
DLUEY 3.9950 -6.00 300 0.16
SWGNF 48.4764 -3.14 200 0.16
DSFN 13.7500 -0.07 500 0.13
GMOYF 18.3310 -2.29 600 0.12
PHXHF 1.7477 -7.32 200 0.11
PPSF 11.7600 -2.49 100 0.09
CAWW 2.6500 -1.85 100 0.09
IMSCF 153.3567 -1.57 100 0.09
TKPHF 37.1150 -4.24 1,500 0.06
AVBH 24.6500 -0.40 300 0.05
MLYBY 4.0300 -4.73 200 0.04
TAVHY 16.4380 -5.15 200 0.03
WFTLF 26.5000 0.00 3,400 0.01

Back to All Scans...