Symbol Grade Close % Change Volume Vol Surge
MPNGF 8.8000 0.46 1,940,700 23.48
KMLGF 11.0995 37.88 35,100 20.41
AFFT 20.0100 2.09 130,400 16.22
MVRK 1.7400 18.37 23,000 10.35
RSLBF 17.4000 2.35 5,400 4.94
GZTGF 10.0000 5.26 13,100 4.91
HEMA 14.0500 -0.35 40,500 4.72
INGIY 20.0200 3.14 27,400 4.70
FBASF 1.3400 3.72 408,300 4.42
UEEC 2.4500 10.36 748,000 3.67
ESSYY 30.6300 0.29 25,000 3.49
JSFCF 3.4099 1.79 9,700 3.43
AUCOY 13.3500 1.37 4,000 3.16
SOFO 1.2900 10.26 11,700 2.77
OMVKY 52.2250 3.05 18,900 2.40
NUVR 20.2000 1.87 4,400 2.31
FSRL 8.0000 3.23 7,800 2.28
SNPHY 17.4000 2.05 24,200 2.20
WCRS 4.1500 3.75 5,100 1.84
PANDY 11.0500 16.93 40,600 1.49
SPMYY 8.4600 1.68 1,500 1.48
CGUSY 8.6100 -1.03 2,100 1.29
GLXZ 1.6410 3.08 24,600 1.18
CLPBY 12.5300 0.76 29,500 1.03
SEBC 21.0000 5.00 2,100 1.03
SPKKY 13.4200 3.07 23,600 1.03
HNNMY 3.6600 2.38 41,100 0.96
SKHHY 20.0300 3.93 31,100 0.87
SKHSY 17.6300 0.89 22,100 0.85
NZTCF 2.6950 5.07 10,900 0.84
HVRRY 82.8650 1.92 1,400 0.63
PDRDY 36.7800 4.91 34,100 0.61
TOELY 45.0550 2.00 19,900 0.49
TIKK 3.6000 10.77 2,100 0.46
LZAGY 36.1440 2.51 21,900 0.44
CDUAF 28.7850 0.97 700 0.39
FNMAI 11.0000 7.84 10,600 0.38
VCISY 27.1900 1.04 40,600 0.35
SONVY 46.9050 1.26 19,400 0.33
FGROY 1.5400 23.20 3,100 0.31
DWAHY 31.1800 1.68 15,200 0.29
NPRUF 21.9150 -0.40 400 0.26
BLYQ 2.7000 22.73 500 0.26
LLESY 10.9400 2.82 900 0.24
VABK 36.7500 0.41 700 0.24
SCND 6.4000 -1.54 300 0.22
OSSFF 6.8500 6.70 2,000 0.21
HRNNF 18.2858 0.21 600 0.14
OSAGY 13.7400 5.37 1,700 0.14
SOMC 38.1000 0.13 300 0.10
AGXKF 1.7400 4.19 1,000 0.08
BAOB 3.8000 1.88 100 0.05
HKMPF 25.3300 5.54 200 0.05
DLMAF 38.9683 0.72 100 0.04
CKNQP 108.0000 0.93 100 0.03
DMZPY 14.2700 0.92 100 0.01
MTRAF 41.2418 3.23 100 0.01
SNPTF 13.5400 1.42 200 0.01
RSMDF 13.8200 1.99 100 0.01
LNNGF 2.7700 1.84 1,000 0.00
TMBXF 1.3000 -23.53 200 0.00
Back to All Scans...