Stocks Making: Fell Below 20 DMA on

Price dropped below the 20-day moving average

Related Scans: Breakdown Support Moving Average

Symbol Grade Close % Change Volume Vol Surge
ACCYY 8.4900 -1.58 1,196,900 23.57
VTKLY 8.1000 -4.26 8,700 3.40
CDEVY 6.4900 -2.55 16,600 2.79
OCPNY 11.3400 -2.91 16,900 2.60
BIOYF 4.5200 -9.65 7,100 2.16
WMMVF 2.8130 -2.16 24,900 1.94
HRST 12.0000 -2.44 5,800 1.94
AMNF 3.5900 -1.37 23,300 1.93
FFLWF 1.0000 -4.33 193,100 1.54
LRENY 11.7800 -10.14 3,500 1.51
MBFJF 4.6850 -1.26 200,000 1.44
SMICY 5.4900 -3.67 100,800 1.37
CKHUY 8.7900 -2.12 237,000 1.26
LGRDY 13.8300 -1.21 32,100 1.26
HKXCY 31.4250 -1.92 48,700 1.22
WHLKY 59.8500 -1.72 19,900 1.14
PNGAY 22.7200 -1.35 141,000 1.13
EGHIF 1.1006 -0.85 13,300 1.09
EOCCY 16.1500 -6.21 4,800 1.08
LKREF 11.6500 -2.84 3,500 1.06
RVXCF 2.1200 -3.64 27,000 1.02
COFS 28.9200 -1.13 1,500 0.98
TMAK 8.9100 -3.68 2,000 0.98
FANUY 16.8500 -2.15 204,600 0.97
SWKH 10.0000 -1.96 1,700 0.97
RDSMY 30.4760 -1.15 54,100 0.96
ALMFF 23.6000 -1.83 1,400 0.95
AHCHY 27.6000 -1.43 13,600 0.94
DGEAF 41.0000 -1.06 6,000 0.91
LUKOY 77.7800 -3.02 73,700 0.91
TGODF 2.3715 -2.81 468,000 0.90
SGGKF 2.9148 -1.19 10,000 0.88
KNYJY 28.4800 -0.77 11,100 0.86
DCMYY 24.4600 -1.09 37,500 0.85
EXDI 1.2000 -5.51 13,800 0.84
KYCCF 557.9200 -2.62 1,000 0.84
AIQUY 27.0400 -1.92 32,800 0.82
THERF 4.1500 -2.43 23,700 0.80
ORHOF 5.2696 -5.31 171,200 0.77
LRLCY 52.3600 -1.13 47,900 0.76
CRLBF 7.7940 -5.44 174,200 0.75
TRSSF 4.7800 -7.00 28,300 0.70
TKAMY 11.3200 -4.15 27,200 0.68
MQBKY 82.9200 -2.09 5,600 0.66
TOPPY 7.5600 -3.08 3,100 0.66
KAOCF 72.3170 -6.81 1,400 0.65
BASFY 16.0200 -1.96 245,600 0.64
QBIEY 8.2300 -2.95 26,600 0.64
NJDCY 32.2000 -2.57 35,900 0.63
RVRA 11.2500 -2.17 45,800 0.61
PBSFY 3.1100 -0.64 39,600 0.60
SCRYY 3.9900 -2.21 21,400 0.60
BGEPF 99.5000 -2.45 21,500 0.55
CURR 4.2000 -4.55 37,400 0.55
OGZPY 6.8500 -2.70 359,000 0.55
SSUMY 14.4800 -1.63 8,000 0.54
TYOYY 73.5000 -6.61 1,100 0.54
AGESY 53.2850 -0.88 1,800 0.53
AMKBY 5.3000 -4.68 53,000 0.53
BPOPP 26.0000 -0.57 800 0.53
SEOAY 10.6000 -4.62 20,800 0.53
BMBLF 7.6003 -12.26 4,600 0.51
JBSAY 13.7300 -4.15 45,100 0.51
PEYE 1.3900 -0.71 10,400 0.49
FERGY 7.2600 -1.49 74,400 0.48
RIOCF 19.8000 -1.39 2,200 0.47
GMICF 37.0000 -0.43 700 0.45
SVRGF 5.1616 -1.68 2,300 0.43
FFMR 42.0000 -9.19 500 0.43
FNBT 25.2000 -0.59 1,000 0.43
PRED 2.1900 -2.23 225,600 0.42
MAKSY 4.5900 -1.92 51,300 0.41
NMHLY 26.9550 -4.25 800 0.41
REMYY 14.1920 -5.26 800 0.41
ROHCY 35.6700 -0.71 1,300 0.38
WBRBY 4.4000 -5.76 15,400 0.38
XIACF 1.1320 -0.70 501,500 0.38
ISNPY 12.6600 -2.01 107,100 0.37
KRYAF 119.3251 -1.59 400 0.37
MARUY 62.5300 -3.38 800 0.36
CSUAY 7.6225 -2.28 29,600 0.35
ASMVY 33.8300 -2.76 7,800 0.35
NXGPY 34.4300 -5.53 800 0.34
NBGIF 2.4500 -5.77 7,800 0.32
BREUF 10.4500 -1.36 800 0.31
PCCWY 5.5200 -2.30 700 0.31
EPOKY 10.2000 -2.02 22,500 0.30
PUBGY 11.8840 -1.05 37,000 0.29
SCGLY 4.9500 -2.37 159,900 0.29
ELUXY 45.1250 -2.24 800 0.27
EMPK 13.0000 -1.89 1,400 0.27
DGLF 7.5000 -1.32 300 0.27
RWEOY 28.0300 -0.60 38,800 0.25
DSCSY 35.5500 -2.82 300 0.24
YOKEY 37.4850 -1.92 1,200 0.23
URPTF 3.1910 -1.82 6,600 0.21
OCDDY 29.3500 -2.17 800 0.20
HUNTF 2.4100 -24.45 800 0.19
WJRYY 82.8900 -0.12 400 0.17
SDXAY 22.5200 -0.44 700 0.16
VPYYF 1.3350 -0.63 1,500 0.15
KCLI 32.5200 -0.18 300 0.14
RHHVF 273.6900 -1.37 600 0.14
SPXCF 5.7900 -2.69 600 0.14
MELR 17.9000 -1.92 300 0.14
VTSYF 4.5400 -5.42 500 0.11
BMNM 1.7000 -2.30 1,200 0.09
IPMLF 1.9200 -3.52 500 0.09
JSTTY 4.6200 -2.12 7,800 0.09
RTBRF 6.3400 -3.35 300 0.09
TRUMY 30.0900 -3.00 1,300 0.08
SVYSF 98.9000 -2.88 100 0.08
FABK 24.7700 -1.12 100 0.06
SOME 42.1000 -0.36 100 0.06
OCBI 27.2500 -0.37 100 0.04
PRDSF 2.7200 -15.26 200 0.04
ALSMY 4.2300 -1.17 1,700 0.03
MNHVF 24.4900 -1.84 100 0.03
PFOH 29.9100 -0.30 100 0.03
KKPNF 2.9800 -0.67 1,600 0.02
MLNLF 1.1200 -3.45 200 0.02
BMBN 19.0000 -1.25 100 0.01
IHLDY 3.1000 -5.20 100 0.01
PPRQF 10.2496 -1.64 100 0.01
Back to All Scans...