Invalid date chosen. Displaying data for the latest date instead.

Stocks Making: Crossed Above 20 DMA on

Price rose above the 20-day moving average

Related Scans: Breakout Resistance Moving Average

Symbol Grade Close % Change Volume Vol Surge
SGIOY 13.7700 0.62 214,805 11.85
BDRFY 23.4300 0.17 800,600 7.90
FCPB 6.7500 6.30 17,916 5.22
CGGYY 2.4700 6.47 79,800 4.43
AHOTF 5.1400 1.18 51,600 3.52
AAVVF 1.5800 6.04 64,100 3.35
NOKBF 5.0863 1.73 1,200,000 2.80
KCLI 34.9700 7.71 3,587 2.36
CMUV 8.1500 0.87 8,200 1.96
GNGBY 13.9000 2.21 3,036 1.92
FBPRM 25.8800 2.66 1,940 1.83
MTCPY 17.2460 2.27 2,165 1.79
ACAZF 12.7300 2.74 3,600 1.77
SMCI 19.4300 3.24 160,515 1.70
NMHLY 33.9000 4.02 1,747 1.68
ATZAF 14.2119 16.93 2,300 1.53
MHIVF 6.6973 4.61 7,194 1.48
OGZPY 7.0300 1.01 434,143 1.47
SPKKY 14.2000 1.14 32,043 1.40
CHKGF 6.9000 1.92 8,800 1.38
AAGIY 38.3300 1.31 224,900 1.15
PSSR 1.3400 11.67 1,500 1.14
TSRYY 12.7400 2.74 20,612 1.09
QBCRF 23.3800 10.28 3,350 1.06
GLAXF 20.9050 0.31 7,941 1.04
NILSY 25.2300 1.45 42,995 0.98
LRLCY 54.3100 1.05 52,292 0.84
QMCO 5.9500 3.66 90,160 0.80
BCAUY 10.9100 0.55 1,700 0.78
RFTTQ 23.0000 0.88 6,101 0.78
RDEIY 9.9700 0.66 39,492 0.70
AAVMY 18.4500 1.61 13,100 0.70
QBIEY 8.4800 0.71 19,264 0.65
SUHJY 14.6200 2.60 60,026 0.65
SSLZY 5.2500 2.54 1,562 0.65
NPSNY 30.5900 0.33 363,228 0.63
MITSY 330.7400 0.08 921 0.61
PSHZF 19.1300 0.45 9,027 0.61
SHRC 16.4500 1.54 5,724 0.60
SMLR 42.1500 6.71 8,408 0.60
ASCJF 3.8300 0.52 2,100 0.57
SNMRY 9.9100 0.00 720 0.57
GTBIF 9.3007 1.20 165,358 0.56
REMYY 13.9500 2.72 1,382 0.55
FBPI 21.0000 3.70 800 0.54
HXGBY 46.7250 1.09 20,213 0.53
SMID 7.7000 0.26 2,200 0.53
HKHHY 49.5000 0.68 1,378 0.51
FXTGY 1.7800 26.69 3,000 0.50
RYDAF 29.2600 1.95 47,183 0.49
UILCF 1.9900 0.51 1,397 0.49
IPSEY 25.4700 2.45 500 0.48
SMMNY 19.5620 1.12 24,271 0.47
MOTUY 4.6600 1.75 14,117 0.47
JMHLY 54.7600 3.48 9,330 0.43
LZRFY 10.6200 1.57 1,859 0.43
ARMZF 14.3929 4.24 1,200 0.42
BCEKF 1.6300 8.67 19,400 0.42
FBAYF 1.0307 5.17 569 0.41
SCHYF 4.7500 6.50 1,200 0.41
MKTAY 31.1000 4.37 14,040 0.40
BOZTY 7.0600 12.24 700 0.38
EOCCY 16.7000 2.77 1,837 0.38
GZPFY 33.5800 3.45 910 0.34
TCNB 3.3000 1.54 811 0.33
CSXXY 20.9550 3.02 400 0.32
INNV 2.1900 9.50 2,552 0.31
HLND 8.4700 0.71 12,500 0.30
EVRC 2.3100 0.43 1,222 0.29
PSGTY 17.7100 8.12 355 0.28
HINKF 107.4985 2.13 405 0.27
ABCZY 14.8700 6.82 400 0.26
SSREF 101.9000 1.04 492 0.26
KUBTF 15.5540 10.63 345 0.25
MDXG 5.0748 1.70 58,855 0.25
HCMLY 9.6100 0.73 11,409 0.24
CSVI 44.0000 0.64 3,800 0.23
GXYYY 33.2200 6.03 341 0.23
BTTR 3.7500 15.38 4,900 0.22
CBKM 18.3500 0.44 500 0.21
MONDF 20.6000 11.35 480 0.19
JSTTY 4.0600 2.27 3,451 0.18
NSANF 6.3740 -0.09 3,092 0.18
VOLVF 14.2735 8.13 325 0.18
EBKOF 33.9500 3.35 202 0.14
HCMLF 48.4250 0.89 166 0.14
PGSVY 1.3600 7.09 1,000 0.14
ACOPF 8.5400 1.55 800 0.12
EADSF 131.8000 0.57 342 0.11
ACCYY 8.3200 0.60 36,900 0.10
SOLVY 10.8160 7.20 259 0.10
TMPPF 1.7700 9.67 2,000 0.10
NPSCY 14.2700 2.96 220 0.10
ESBS 4.2200 6.84 100 0.09
NWPP 1.8900 2.72 265 0.08
YOKEY 35.9700 2.23 668 0.08
AAIGF 9.6100 1.74 900 0.07
CIWV 15.9100 2.65 100 0.06
DMPZF 3.3681 10.13 550 0.06
ENTMF 7.1000 2.16 238 0.04
LNXSF 66.1100 11.86 100 0.04
MRETF 8.2600 2.97 100 0.04
OVCHF 8.0600 2.41 400 0.04
EBBGF 19.8880 1.61 159 0.04
CLWY 6.2250 0.40 100 0.03
HKXCF 30.5690 3.19 125 0.02
SBGSF 90.3000 7.67 200 0.02
BRFRF 10.0200 0.20 200 0.01
Back to All Scans...